Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Jēzus: „Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.”
(Jņ 13:34-35)

 

Kristiešu vienotības četri izpratnes veidi
(No videokasetes "Lai viņi būtu VIENS". Kopiena "Chemin Neuf"*).

 

I VIENOTĪBA CAUR ABSORBCIJU

 

15 gadsimtus dominējošais Baznīcu viedoklis ir bijis – es esmu Kristus Baznīca, tāpēc es absorbēšu pārējās jeb “Visi – pie manas Baznīcas!”
No 16. gadsimta ir trīs lielie virzieni – protestantisms, katolicisms, pareizticība.
Tipiskākie viedokļi:
Protestanti: – būsim vienoti tad, kad visi būs reformēti. Lai katoļi un pareizticīgie reformējas, tad mēs visi būsim Reformas baznīca.
Katoļi: – jūs, protestanti, atstājāt savu Baznīcu. Jums vajadzīga atgriešanās pie Mātes Baznīcas.
Pareizticīgie: – jūs, protestanti, esat atmetuši dažas lietas; jūs, katoļi, esat dažas pievienojuši. Bet mēs esam palikuši pie sākotnējās ticības, tāpēc visiem būtu jāatgriežas pie pareizticības.

II VIENOTĪBA KĀ MISTĒRIJA / NOSLĒPUMS

Vienotība tiek uztverta kā noslēpums – tā notiks tad, kad Dievs to gribēs; tādā veidā, kā Viņš to gribēs; un ar līdzekļiem, kādiem Viņš gribēs.

Lai gan veidojas dialogs, mēs redzam, ka starp Baznīcām ir arī “nepārvarami mūri” – viedokļi, kas mūs atdala citu no cita. Bet tie ir mūri, kas nesniedzas līdz debesīm. Dievs redz visu savu Baznīcu. Mēs reizēm redzam nepārvaramos mūrus.

III DAUDZVEIDĪGĀ VIENOTĪBA

Tas ir viedoklis par Baznīcu kopienu, ko veido dažādas Baznīcas, kas paliktu autonomas, saglabājot savu identitāti, – dāvanas, ko Svētais Gars katrai ir dāvinājis. Tai pat laikā tas būtu kaut kas līdzīgs federācijai.
Šādā kopībā būtu mazliet no visa – no protestantisma, katolicisma, pareizticības jeb – “būsim tādi, kādi esam”.

IV VIENOTĪBA CAUR “BAZNĪCU ATGRIEŠANOS”
(Metanoia – no grieķu val. atgriešanās; grēku nožēla)

Tā vietā, lai prasītu, lai citi atgriežas, mēs paši ejam šo atgriešanās jeb –metanoia– ceļu. Ja esmu katolis, protestants vai pareizticīgais, tad es vēlos kļūt par arvien patiesāku kristieti. Augt pretī Kristum, mainīt sevi tur, kur tas nepieciešams, un ne tikai individuāli, bet arī kā Baznīcai. Lūgt piedošanu un piedot.

Ja Baznīcas tuvojas Kristum, tās tuvojas arī cita citai.

* Sadaļas foto - Baznīcu vadītāji, atverot Sv. Pētera bazilikas durvis 24.12.1999. (Tychique No 156, 2002)
"Chemin Neuf" - Katoļu Baznīcas kopiena ar ekumenisku aicinājumu.